Team

ANBI

Board

Vacancy

Open State Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 moeten voor de ANBI diverse gegevens openbaar gemaakt worden via de website van de ANBI.

Het RSIN of het fiscaalnummer: 816078105

Contactgegevens Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5, 1018 JA, te Amsterdam
Tel. 020-3080567
Email: contact@openstate.eu
KvK: 02094171
BTW: NL8160.78.105.B01
ABNAMRO: NL50ABNA0490685897.

De bestuurssamenstelling is per 31 december 2015:
J.P.S. van Grieken (voorzitter),
C.J. Roodink-Baden (penningmeester),
N.G. Buur (secretaris) en
M.H. Paapst.

Het beleidsplan is in september 2012 vastgesteld door het bestuur en is te vinden via deze link: beleidsplan. Een programmaoverzicht voor 2013-2015 is te vinden via deze link: Programmaoverzicht Open State 2013-2015 (PDF). Het beleidsplan 2015-207 is the vinden via deze link: Meerjarenplan Open State Foundation 2015-2017 (PDF).

Het beloningsbeleid: Bestuursleden van Open State Foundation ontvangen geen beloning voor hun (bestuurs)taken. Open State Foundation werkt met medewerkers, stagiaires, freelancers en vrijwilligers. Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld door de directeur in overleg met het bestuur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling zijn: functie, taakstelling, competentie en ervaring. De bezoldiging van de directie ligt onder de norm van de VFI-adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen. Stagiaires krijgen een stagevergoeding.

De doelstelling van de organisatie volgens de Statuten van Open State Foundation zoals vastgesteld is op 27 maart 2012: De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van democratische transparantie, verantwoording en participatie tussen burgers, politiek en de overheid, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. Zij tracht dit doel te bereiken, onafhankelijk van welke politieke stroming dan ook, door onder meer: a. het ontwikkelen van informatie- en communicatietechnologie projecten met betrekking tot politiek en het openbaar bestuur; b. het bezoeken en organiseren van activiteiten over politiek en openbaar bestuur; c. het schrijven van artikelen over politiek en openbaar bestuur, waarbij het internet de basis vormt voor de activiteiten van de stichting. De SBI-code KvK is 889922.

Verslag van uitgevoerde activiteiten in 2016:

Het inhoudelijk jaarverslag over 2016 (PDF)

In 2016 werkte Open State Foundation met de volgende partners: Adessium Foundation, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Provincie Zuid-Holland, Nationaal Archief, St. Kennisland, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provincie Groningen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Foundation for P2P Alternatives, Gemeente Utrecht, Gemeente Den Helder, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Provincie Overijssel, St. Afvalfonds Verpakkingen, MitOst e.V / Tandem Europe, Universiteit Utrecht, Algemene Rekenkamer, Centraal Bureau voor de Statistiek, Consumentenbond, FNV, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING), Ombudsman Metropool Amsterdam, Ministerie van Financien en Provincie Flevoland.

Financiële verantwoording 2016

 • concept – geen accountantscontrole toegepast
  Balans per 31 december 2016
  Activa
  Financiële vaste activa 18.318,49
  Materiële vaste activa 7.085,44
  Vorderingen 60.424,87
  Liquide middelen 114.444,34
  200.273,14
  Passiva
  Kapitaal 94.645,52
  Belastingen 8.802,26
  Kortlopende schulden 96.825,36
  200.273,14
  Staat van baten en lasten 2016
  Omzet 488.243,63
  Kostprijs van de omzet (exclusief arbeid) 23.633,92
  464.609,71
  Personeelskosten 313.441,37
  Algemene kosten 124.364,13
  437.805,50
  Bedrijfsresultaat 26.804,21
  Resultaat deelnemingen 281,51
  Resultaat 26.522,70

  Verslag van uitgevoerde activiteiten in 2015:

  Het inhoudelijk jaarverslag over 2015 (PDF)

  Financiële verantwoording 2015:

  Het financieel jaarverslag is vastgesteld op 16 juni 2015 en is te vinden via deze link financieel jaarverslag 2015

  Verslag van uitgevoerde activiteiten in 2014:

  Het inhoudelijk jaarverslag over 2014 (PDF)

  Financiële verantwoording 2014:

  Het financieel jaarverslag is vastgesteld op 19 juni 2015 en is te vinden via deze link: financieel jaarverslag 2014

  Verslag van uitgevoerde activiteiten in 2013:

  Het inhoudelijk jaarverslag over 2013 (PDF)

  Financiële verantwoording 2013:

  Het financieel jaarverslag is vastgesteld op 24 april 2014 en is te vinden via deze link: financieel jaarverslag 2013

  Verslag van uitgevoerde activiteiten in 2012:

  Verslagen van verschillende uitgeoefende activiteiten in 2012: Volg mijn StemToeval of NietApps voor DemocratieOntwijk de File Open Data ChallengeHackathon Open for BusinessOpen Onderwijs DataOpen Cultuur DataWettenstrijdSMART HackathonWieKiesJij.

  Financiële verantwoording 2012:

  Het financieel jaarverslag is vastgesteld op 31 mei 2013 en is te vinden via deze link: financieel jaarverslag 2012

 • envelope

  Want to stay informed?