Open State Foundation

Open State Foundation is an non-profit organisation that is qualified by the Netherlands tax office as a Public Benefit Organisation (PBO, or in Dutch ANBI). In Netherlands, natural and legal persons making donations to a PBO may deduct their gifts from their Dutch income tax or corporate income tax. In order to qualify as a PBO a number of conditions must be met, among them a publication duty. The information below fulfils that requirement.

Open State Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 moeten voor de ANBI diverse gegevens openbaar gemaakt worden via de website van de ANBI. Het RSIN of het fiscaalnummer: 816078105

Contactgegevens

Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5, 1018 JA, te Amsterdam
Tel. 020-3080567
Email: contact@openstate.eu
KvK: 02094171
BTW: NL8160.78.105.B01
BANK: NL50ABNA0490685897
RSIN: 816078105

Bestuurssamenstelling

A.A. Zijlstra (voorzitter)
C.J. Roodink-Baden (penningmeester)
N.G. Buur (secretaris)
M.H. Paapst (algemeen bestuurslid)

Beleidsplannen

Beleidsplan 2018-2020
Beleidsplan 2015-2017
Beleidsplan 2013-2015
Beleidsplan 2012-2013

Verslagen

2018 Inhoudelijk verslag Financieel verslag (concept)
2017 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2016 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2015 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2014 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2013 Inhoudelijk verslag Financieel verslag
2012 Financieel verslag

Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015
Opbrengsten projecten 331297 279457
Stichting Adessium 141656 133313
Overige opbrengsten 16857 17586
Werk derden 63936 64945
Kosten prijzengeld 16250 38650
Kosten catering 226 3161
Kosten zaalhuur 2102 2135
Kosten marketing projectspecifiek 2032 0
Brutolonen 248148 220722
Toeslagen I extra loon 6905 5000
Vakantiegeld 3474 18234
Werknemersverzerkeringen en ZVW 40045 38796
Kosten vakantiedagen 2899 2428
Kantinekosten 441 323
Kostenvergoedingen 480 480
Reiskostenvergoeding 7356 5787
Overige personeelskosten 3018 5378
lnventaris en apparatuur 2578 812

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Open State Foundation ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken. Open State Foundation werkt met medewerkers, stagiaires, freelancers en vrijwilligers. Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld door de directeur in overleg met het bestuur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling zijn: functie, taakstelling, competentie en ervaring. De bezoldiging van de directie ligt onder de norm van de VFI-adviesregeling Beloning directeuren van goede doelen. Stagiaires krijgen een stagevergoeding.

Doelstelling

De doelstelling van de organisatie volgens de Statuten van Open State Foundation zoals vastgesteld is op 27 maart 2012: De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van democratische transparantie, verantwoording en participatie tussen burgers, politiek en de overheid, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. Zij tracht dit doel te bereiken, onafhankelijk van welke politieke stroming dan ook, door onder meer: a. het ontwikkelen van informatie- en communicatietechnologie projecten met betrekking tot politiek en het openbaar bestuur; b. het bezoeken en organiseren van activiteiten over politiek en openbaar bestuur; c. het schrijven van artikelen over politiek en openbaar bestuur, waarbij het internet de basis vormt voor de activiteiten van de stichting. De SBI-code KvK is 889922.

Partners

In 2016 werkte Open State Foundation met de volgende partners: Adessium Foundation, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Provincie Zuid-Holland, Nationaal Archief, St. Kennisland, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provincie Groningen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Foundation for P2P Alternatives, Gemeente Utrecht, Gemeente Den Helder, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Provincie Overijssel, St. Afvalfonds Verpakkingen, MitOst e.V / Tandem Europe, Universiteit Utrecht, Algemene Rekenkamer, Centraal Bureau voor de Statistiek, Consumentenbond, FNV, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING), Ombudsman Metropool Amsterdam, Ministerie van Financien en Provincie Flevoland.

Verslagen van uitgevoerde activiteiten in 2012: Volg mijn StemToeval of NietApps voor DemocratieOntwijk de File Open Data ChallengeHackathon Open for BusinessOpen Onderwijs DataOpen Cultuur DataWettenstrijdSMART HackathonWieKiesJij.