NIEUWS

Onderzoek: informatievoorziening Statenleden eenzijdig


Provinciale Statenleden vinden de informatievoorziening waar ze voor hun werk als volksvertegenwoordiger op aangewezen zijn eenzijdig. Dit blijkt uit een enquête onder 86 Statenleden, uitgevoerd door Wallaart & Kusse Public Affairs en Open State Foundation in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.

Geluiden samenleving niet gehoord

Slechts een kleine veertig procent van de Statenleden heeft het idee meerdere geluiden uit de samenleving te horen. Ruim zestig procent van de Statenleden geeft aan vaak dezelfde belangenbehartigers te zien, of geen idee te hebben hoe representatief de verschillende belangen zijn die hen als volksvertegenwoordiger bereiken. “Men kan ons niet goed vinden maar heeft wel op- of aanmerkingen die ik graag zou horen”, reageert een Statenlid. “Een spreekuur zou wenselijk zijn, per Statenlid of per partij.”

Het Stateninformatiesysteem rammelt

Een ander probleem dat Statenleden aankaarten, is dat het officiële Stateninformatiesysteem weinig transparant is. In dit systeem worden stukken gezet die Statenleden kunnen gebruiken bij de voorbereiding van debatten.

Uit het onderzoek blijkt dat de Statenleden twijfelen over de representativiteit van de stukken die hierin staan. Minder dan de helft van de Statenleden vindt dat deze documenten de verschillende belangen goed weergeven. De andere helft vindt het doorgaans niet duidelijk welke belangen zijn meegenomen, of meent zelfs dat het lijkt alsof slechts een deel van de belangen behartigd worden. Zestien procent stelt dat in de interne stukken de belangen van de Gedeputeerde Staten sterk doorklinken.

Ook is het bij veel stukken onduidelijk wat de bron van herkomst is. Minder dan een kwart van de Statenleden vindt dat de verschillende belangen die bij een onderwerp spelen duidelijk herleidbaar zijn. Volgens ruim zestien procent van de respondenten is dit ook niet na te speuren. Bijna zestig procent vindt de transparantie over de bron van de documenten in het informatiesysteem wisselend.

Beperkte zoekinstrumenten

Een kwart van de respondenten vindt de toegankelijkheid van het Stateninformatiesysteem bovendien ondermaats. “Tijdrovend” en “niet overzichtelijk”, zo luidt de kritiek. Vooral het zoeken en vinden van documenten is een opgave. Het ontbreken van goede dossiernummering is terugkerende kritiek. “Hebt u even?”, schrijft een Statenlid. “Er is enkele malen veranderd van coderingsmethode, waardoor afhankelijk van het jaar verschillende zoekopties gebruikt moeten worden om een document te vinden.”

Statenleden hebben wel behoefte aan informatie

Bijna alle Statenleden zeggen open te staan voor informatie van belangenbehartigers, bij voorkeur per e-mail of tijdens een werkbezoek. “Daar gaat het toch om in de politiek?”, reageert een Statenlid. Een weerwoord op een collegevoorstel wordt bijvoorbeeld gewaardeerd, door zowel coalitie- als de oppositieleden. Toch geeft een derde van de Statenleden aan nauwelijks benaderd te worden door belangenbehartigers.

Aanleiding onderzoek

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart hebben Wallaart & Kusse Public Affairs en Open State Foundation Statenleden gevraagd naar hun ervaringen met informatievoorziening en belangenbehartiging. De enquête is ingevuld door 86 Statenleden, vijftien procent van het totaal. De Statenleden zijn afkomstig uit alle provincies en zitten in de oppositie en de coalitie.

Bekijk de volledige uitkomsten van het onderzoek hier (link naar PDF).