NIEUWS

Lancering vierde Actieplan Open Overheid


Op 16 februari nam Open State directeur Serv Wiemers “Open organisaties voor een open democratie” in ontvangst, het vierde Actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van BZK.

Op 16 februari gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) het officiële startschot voor het vierde nationale Actieplan Open Overheid. Tijdens de lancering van het actieplan kwamen diverse sprekers aan het woord over het belang van meer open overheid, waaronder onze projectleider Jesse Renema en OSF directeur Serv Wiemers. Serv, die tevens de eerste editie in ontvangst nam. stelt: “Het is mooi dat het Actieplan er is, maar tegelijkertijd is het ook hoognodig.”

Achtergrond van het Actieplan:

Naast de aangenomen nieuwe Wet open overheid, gaat de overheid verder op weg naar openheid met het vierde nationale Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie van BZK maakt iedere twee jaar een Actieplan Open Overheid. Deze actieplannen zijn onderdeel van het Nederlandse lidmaatschap bij het Open Government Partnership (OGP). OGP is een samenwerkingsverband dat de krachtige krachten bundelt om een verantwoordelijk, responsief en inclusief bestuur te bevorderen.

In dit vierde Actieplan Open Overheid (2020-2022) ligt de focus op open organisaties voor een open democratie, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Dit vergt werk en onderhoud en openheid is een van de middelen om dit te bereiken. OSF werkt actief mee aan onder andere de voortzetting van de Open Wob (Open FOIA) en het spanningsveld rondom beleidsintimiteit. Daarnaast werken we specifieke actiepunten uit dit plan uit, deze staan hieronder uitgelicht.

Actiepunten van OSF:

II. Open Informatie

In samenwerking met de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG), Waterschappen en verschillende gemeenten en provincies draagt OSF bij aan een Open Wob-standaard(en). Met deze standaarden kunnen overheden makkelijk overheidsinformatie publiceren. In de vorm van open data bieden we de informatie ook gestandaardiseerd aan, dit maakt Wob-informatie meer inzichtelijk en wordt vervolgens op één plek zichtbaar.

V. Open Inkoop

Nederlandse inkoopdata, overheidsuitgaven en aanbestedingen zijn tot vandaag de dag niet volledig en openbaar beschikbaar. Dit terwijl deze effectieve ontsluiting van deze informatie essentieel is voor een goed functionerende democratie en economie. Het kan bijdragen tot efficientere overheidsuitgaven, het voorkomen van corruptie en  het  creeëren   van   een   gelijk   speelveld   voor   partijen   om   een overheidscontract te krijgen. Aan de hand van open data principes willen we

een open inkoop register opzetten dat alle publieke aanbestedingsinformatie en data op Rijksniveau publiceert. En vervolgens om over deze informatie actief een dialoog te organiseren tussen het Rijk en burgers, bedrijven en belangenorganisaties. Open State maakt op het moment duiding van de behoefte van externe stakeholders aan informatie over de Rijksinkoop en de te realiseren mogelijkheden om hierop in te gaan.

Jesse: “De behoeften van (her)gebruikers van aanbestedingsinformatie en data moeten leidend zijn in het ontwerp en de inrichting van het Open Inkoop Register. Alleen zo kan een platform een succes worden.”

VI. Open Technologie

Samen met overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties werkt Open State, in opdracht van het ministerie van BZK, aan het beschikbaarstellen van open source software. Door data als open source vrij te geven wordt innovatie, economische bedrijvigheid en openheid gestimuleert en wordt informatieveiligheid verbetert.

VII. Open Recht

Als actiehouder werken wij op het Open Klachten dossier, om problemen met de toegang tot publieke dienstverlening aan te vechten en oplossingen voor klachten te behandelen. Door deze klachten als open data te publiceren helpen we de overheid beter te begrijpen welke klachten mensen hebben, dit draagt bij aan het oplossen van de problemen maar werkt ook als een leer-tool van de overheid om klachten beter te behandelen. Daarnaast kunnen journalisten en organisaties hun rol als publieke waakhond beter vervullen.

Meer weten?

De lancering is terug te kijken via de link van de livestream: https://live.dutchwebinar.com/lanceringactieplanopenoverheid

Meer weten over onze bijdrage of zelf input geven? Neem contact op met serv@openstate.eu