NIEUWS

Nederland publiceert tweede transparantierapport over de delfstoffensector


De multi-stakeholdergroep van het EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) in Nederland, heeft haar tweede rapport gepubliceerd. Het doel is het beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Ook komt de energietransitie en de rol van gas in onze energievoorziening hierin aan bod.
De winning van delfstoffen en de manier waarop ze worden gebruikt, is altijd onderwerp van een politiek en maatschappelijk debat, zeker in tijden van grote verandering. Zo ligt er momenteel de vraag hoe de transitie naar een fossielvrije economie het beste vormgegeven kan worden. Duidelijk is dat olie en gas de komende jaren nog een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld om de zekerheid van onze energievoorziening te behouden op momenten dat duurzame energiebronnen onvoldoende beschikbaar zijn. Dus ligt er ook de vraag hoe we de Nederlandse bodemschatten daarbij kunnen en willen gebruiken.

Voor de discussie daarover is het van belang dat er betrouwbare en begrijpelijke informatie beschikbaar is over de winning van de delfstoffen: door wie worden Nederlandse delfstoffen gewonnen, wat is het proces van winning, wat levert dat op en hoe deelt de samenleving in de opbrengsten?
Namens Open State Foundation neemt Gerno Kwaks zitting in de Nederlandse multi-stakeholdergroep. Hij hoopt dat met het rapport een bijdrage wordt geleverd aan een goed geïnformeerd debat over de toekomst van delfstoffenwinning in Nederland. “Om het gebruik van de geboden informatie te bevorderen wordt deze ook in open bestandsformaten beschikbaar gesteld.”

Het Nederlandse EITI-rapport wordt jaarlijks opgesteld en uitgebracht door de Nederlandse EITI multi-stakeholdergroep, bestaande uit afgevaardigden van maatschappelijke organisaties, de overheid en het bedrijfsleven. Het EITI is een vrijwillige wereldwijde standaard voor het inzichtelijk maken van de delfstoffenindustrie. 55 landen, waaronder Nederland, hebben besloten de EITI-standaard te implementeren. Dit tweede Nederlandse EITI-rapport heeft betrekking op het jaar 2018 en richt zich op de olie-, gas- en zoutindustrie.

Zie voor het hele rapport: http://www.eiti.nl