NIEUWS

De Wet open overheid is aangenomen


Vandaag, op 26 januari, stemde de Kamer na een week uitstelling over de Wet open overheid (Woo). Er werd breed in de Kamer voor de vernieuwde Woo gestemd, waardoor deze is aangenomen! Dit is, na het lange beleidstraject waar verschillende externe organisaties, waaronder ook Open State Foundation, input hebben gegeven, een mooie stap naar een transparantere overheid.

Het initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel om de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie te bevorderen. Hierin ligt toegang tot publieke informatie als recht van burgers verankerd, bijdragende aan de democratische rechtsstaat en openheid van de Nederlandse overheid. Met een adviescollege dat toezicht houdt op de uitvoering van de regels over openbaarheid van publieke informatie en het op orde brengen van de informatiehuishouding door middel van één platform, kan de openbaarheid van de overheid verbeterd worden.

Daarnaast stelde het amendement van Harry van der Molen (CDA) dat persoonlijke beleidsopvattingen openbaar moeten worden gemaakt, zij het in geanonimiseerde vorm. Ollongren liet hierover het oordeel Kamer, resulterende in een stemming voor dit amendement. Dit is een waardevolle toevoeging en voorkomt dat bewindspersonen zich in de toekomst op deze uitzonderingsgrond beroepen.

Ondanks dat een groot deel van de amendementen is aangenomen, blijven we kritisch: zo is ook het amendement van de Kamerleden Snoeren en Bisschop aangenomen over een absolute weigeringsgrond voor de openbaarmaking van bedrijfs- en fabricagegevens. Dit is een beperkend amendement en met deze absolute weigeringsgrond worden gegevens rondom bedrijven niet openbaar gemaakt. Dit is opgenomen onder het mom van “concurrentieoverwegingen”, dat daarmee zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking. Daarmee wordt ook de reikwijdte van de wet beperkt. Daarnaast is het amendement van Sneller en Buitenweg over het gebruik van documenten waarover het bestuursorgaan bij indiening van het verzoek nog niet beschikte niet aangenomen.

Kortom is de aangenomen Woo een stap naar een meer transparante overheid. Nu is het eindelijk tijd, zoals Snels tijdens de stemmingen verwoordde, om “naar de overkant te lopen” en met de wet naar de Eerste Kamer te gaan.