NIEUWS

Openbare consultatie Open Wob standaard


Iedereen kan een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indienen bij Nederlandse bestuursorganen. Voor publicatie gaat het om documenten met daarin de verzoeken, besluiten en geopenbaarde bijlagen. Steeds meer overheden kiezen ervoor deze documenten actief beschikbaar te stellen via hun eigen website. De in behandeling zijnde Wet open overheid (die de Wob dient te vervangen) verplicht overheden Wob-documenten actief te publiceren.

Om toegankelijkheid, doorzoekbaarheid, vergelijkbaarheid en herbruikbaarheid te verbeteren heeft een kopgroep van overheden in het kader van het Actieplan Open Overheid een standaard ontwikkeld om Wob-documenten op een uniforme wijze te publiceren. Onder leiding van de provincie Noord-Holland, VNG Realisatie en Open State Foundation is in deze fase met een werkgroep van diverse overheden een interbestuurlijke semantische standaard gemaakt ten behoeve van publicatie van Wob-documenten. In een volgende fase worden mogelijk een berichtenstandaard ontwikkeld en onderzocht hoe de inhoud zich verhoudt tot het TMLO.

Wij nodigen eenieder uit om van 18-06-2019 tot 14-07-2019 een reactie te geven op deze concept-standaard in een openbare consultatie. Het gaat om een interbestuurlijke standaard en de reacties hoeven zich daarom niet alleen te beperken tot gemeenten. Na de sluiting van de termijn zal een definitieve standaard gemaakt worden en vastgesteld worden als verbindende standaard.

De concept-standaard is hier te vinden.
Reageren op de concept-standaard kan via Github of het VNG-forum.