NIEUWS

Rechter hoort zaak om openheid kosten zorg


Vandaag hoorde de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam de zaak die Open State Foundation voert voor meer transparantie in de zorg.

Centraal staat de vraag of met de met publieke middelen gefinancierde zorg inzichtelijk zou moeten zijn voor iedereen. Open State Foundation, bijgestaan door Wob-expert Brenno de Winter, heeft verzocht om ontsluiting van deze informatie die ligt bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de zaak zich toespitst op twee belangrijke punten.

Bedrijfs- en fabricagegegevens

Allereerst bracht de NZa de weigeringsgrond bedrijfs- en fabricagegegevens naar voren. Echter veel bedrijfsgegevens van zorgaanbieders zijn al bekend. Het lijkt erop dat de NZa vreest dat de prijzen van zorgaanbieders daarmee onder druk komen te staan.

Privacy niet in het geding

Daarnaast stelde de NZa, zonder daar daadwerkelijk onderzoek naar te hebben gedaan, dat de theoretische mogelijkheid bestaat dat het openbaar maken van gegevens over gedeclareerde zorgkosten, ervoor kan zorgen dat de informatie herleidbaar is naar een persoon. De rechtbank wees hierop op het argument dat dat niet kan zonder enige inspanning. Bovendien heeft de NZa geen onderscheid gemaakt naar het aantal gevallen of weet de NZa om hoeveel gevallen dit theoretisch zou kunnen gaan.

Eerder al heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer gezegd dat in dit geval privacy niet in het geding is. Zij bevestigde toen dat de gegevens die de database bevat niet herleidbaar kunnen zijn naar identificeerbare individuen. De gegevens zijn dubbel versleuteld en is zo ingericht dat deze onomkeerbaar is, waarmee de werkelijke identiteit van de betreffende personen niet meer te achterhalen is. De weigeringsgrond van de NZa lijkt daarom niet te stroken met de stellingname van de Minister.

De verwachting is dat de Rechtbank binnen 6 weken een uitspraak doet in deze zaak.

Documenten

Tijdlijn

timelinezorgdata

Meer informatie en alle relevante documenten zijn hier te vinden.