NIEUWS

Resultaat rijksbrede data inventarisatie bekend


“Er moet een cultuuromslag plaatsvinden bij overheden als het gaat om het openbaar maken van informatie”, aldus minister Plasterk. Vandaag maakte hij bekend dat er 550 nieuwe datasets online verschijnen, het resultaat van een rijksbrede data inventarisatie.

Pleidooi Open State Foundation
In september 2014 stuurde Open State Foundation een brief aan alle bewindslieden met een pleidooi voor digitale transparantie vanwege de maatschappelijke en economische meerwaarde ervan.

In een reactie op deze brief schreef de minister van Binnenlandse Zaken, tevens coördinerend minister voor open data, dat de regering zou starten met een inventarisatie om per departement inzichtelijk te maken welke datasets aanwezig zijn en deze informatie te publiceren. De inventarisatie heeft 550 datasets opgeleverd die direct beschikbaar zijn voor hergebruik. Daarnaast zijn er nog bijna 300 datasets gepland of in onderzoek.

Transparantie vergroot effectiviteit en efficiëntie
In de brief aan Open State Foundation gaf de minister aan dat de bewustwording bij alle ministeries groeit dat open data een belangrijk beleidsinstrument is. Ook erkent de minister dat door open data op te nemen in het primaire werkproces, transparantie in en van het openbaar bestuur toeneemt en dat er effectiever en efficiënter kan worden samengewerkt tussen overheid, burgers en bedrijfsleven.

De minister sluit zich – met de data inventarisatie – aan bij het pleidooi van Open State Foundation om per departement inzichtelijk te maken welke datasets aanwezig zijn en volgt de lijn van Open State om dan ook tijdig kenbaar te maken wanneer de data beschikbaar komen, zodat daarop kan worden geanticipeerd door hergebruikers en gesproken kan worden over de kwaliteit van dat aanbod.

Lokale overheden en Brussel: volg het voorbeeld
Open State hoopt dat ook decentrale overheden en Brussel het voorbeeld van Plasterk zullen volgen. Door als gemeente bijvoorbeeld de resultaten van een data inventarisatie openbaar te maken, kunnen anderen zien welke datasets de gemeente heeft en kan de gemeente het ontsluiten van datasets prioriteren aan de hand van de vraag.

Open State Foundation is van mening dat ook wetgeving de cultuuromslag bij overheden een handje zal helpen. Op 18 juli treedt een Europese richtlijn in werking die burgers in staat stelt om informatie die nu al online staat als open data op te vragen. Ook werkt de Tweede Kamer aan een nieuwe Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).