NIEUWS

Kabinet: Rijksbrede data inventarisatie in voorjaar 2015 gereed


De regering heeft besloten om per departement inzichtelijk te maken welke datasets aanwezig zijn en deze informatie te publiceren. Dit schrijft de minister van Binnenlandse Zaken als coördinerend minister voor open data in reactie op een brief van Open State Foundation.

In een brief aan Open State Foundation schrijft minister Plasterk, als coördinerend minister voor open data: ‘Mijn streven is een dergelijke rijksbrede inventarisatie in het voorjaar van 2015 gereed te hebben’. In september stuurde Open State Foundation een brief aan alle bewindslieden met een pleidooi voor digitale transparantie vanwege de maatschappelijke en economische meerwaarde ervan.

Volgens de minister groeit bij alle ministeries de bewustwording dat open data een belangrijk beleidsinstrument is. Ook erkent de minister dat door open data op te nemen in het primaire werkproces, transparantie in en van het openbaar bestuur toeneemt en dat er effectiever en efficiënter kan worden samengewerkt tussen overheid, burgers en bedrijfsleven.

Vanwege het belang dat het actief beschikbaar stellen van overheidsgegevens onderdeel wordt van de reguliere werkprocessen bij de overheid, sluit de minister zich graag aan bij het pleidooi van Open State Foundation om per departement inzichtelijk te maken welke datasets aanwezig zijn en deze dan ook tijdig kenbaar gemaakt kunnen worden wanneer de data beschikbaar komen, zodat daarop kan worden geanticipeerd door hergebruikers en gesproken kan worden over de kwaliteit van dat aanbod.