NIEUWS

NZA geeft nog geen openheid over zorgkosten


De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten niet tegemoet te komen aan het bezwaar van Open State Foundation om gegevens over gedeclareerde zorgkosten per zorgaanbieder openbaar te maken. Open State Foundation gaat nu bij de rechter openheid proberen af te dwingen over door zorgaanbieders gedeclareerde zorgkosten.

Op 28 maart 2014 diende Open State Foundation een bezwaarschrift in tegen het besluit van DBC Informatie Systeem (DIS) om geen verstrekking te geven van de aantallen gedeclareerde DBC zorgproducten, per DBC zorgproduct, per maand, per zorgaanbieder en de passantentarieven en de gehanteerde prijs per DBC zorgproduct per zorgaanbieder. Open State Foundation deed het verzoek om deze gegevens digitaal in een machine-leesbaar formaat dan wel als ruwe data beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit is van mening dat deze gegevens op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur als vertrouwelijk zijn aan te merken en dat openbaarmaking achterwege dient te blijven.


Tijdens een hoorzitting bij de Nederlandse Zorgautoriteit op 6 juni j.l. heeft Open State Foundation haar bezwaar toegelicht. Uit onderzoek (PDF) van de Nederlandse Zorgautoriteit zelf blijkt dat het kostenbewustzijn van consumenten hoog is. Consumenten willen informatie hebben, ongeacht of de kosten (deels) voor eigen rekening komen. Ook hebben zij, zo blijkt uit het onderzoek, grote behoefte aan informatie, die is toegespitst op financiƫle aspecten van de zorg die zij gebruiken, ook bij volledige vergoeding van kosten.

In het rapport zegt de Nederlandse Zorgautoriteit zelf dat transparante informatie voor consumenten als een belangrijke pijler van het zorgstelsel en dat transparante informatie ook vergelijkbaar moet zijn. Transparantie is essentieel om de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen. Ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg stelt in een recent rapport (PDF) dat om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren het noodzakelijk is dat niet-identificeerbare gezondheidsinformatie beschikbaar komt voor publieke doeleinden.

Het belang van transparantie binnen het systeem van gereguleerde concurrentie zo groot is, dat het voor de hele zorgsector dient te gelden, dus ook voor zorg die de patiƫnt uit eigen middelen financiert of via de aanvullende verzekering. Immers, de zorg wordt gefinancierd uit collectieve uitgaven (belastinggeld en premiegelden).

Tijdens de hoorzitting op 6 juni j.l.. gaf de Nederlandse Zorgautoriteit aan dat sinds twee jaar het mogelijk is om DIS gegevens te publiceren, maar wel in een conservatief kader: ‘in principe alle gegevens uit DIS mogen naar buiten worden gebracht, behalve gegevens die herleidbaar kunnen worden naar zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patienten’. De Nederlandse Zorgautoriteit ‘kan nu [sic] niet tegemoet komen aan het verzoek’. Open State Foundation heeft gezegd dat het niet geinteresseerd is in patientgegevens maar is van mening dat over gedeclareerde kosten door zorgaanbieders en de variatie daartussen transparantie nodig is. Open State Foundation stelt nu beroep in bij de bestuursrechter tegen de beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit op het bezwaar.