NIEUWS

2,5 miljard aan provinciale subsidies op subsidietrekker


Op subsidietrekker.nl zijn 6.777 subsidies van 9 provincies toegevoegd met een totale waarde van 2,5 miljard euro.

Na de lancering van subsidietrekker.nl met 21.850 subsidies die in 2013 door verschillende ministeries zijn verstrekt, zijn nu ook 6.777 subsidies van 9 provincies toegevoegd. Er zijn 463 particuliere en onbekende ontvangers. Het Brabants Landschap (50) kreeg het grootst aantal subsidies, gevolgd door een aantal gemeenten zoals Kampen (26), Raalte (24) en Deventer (22). Grote subsidieontvangers van provincies zijn vervoersbedrijven als Veoila, Arriva en Conexxion en verschillende bureaus Jeugdzorg. Van het totale bedrag van 2.572.647.984 euro, was de grootste subsidie 360 miljoen euro en het gemiddelde 379,615 euro.

provinciesubsidies2013

Subsidies van de provincies Zeeland, Drenthe en Flevoland ontbreken. De provincie Flevoland heeft naar verwachting het overzicht pas eind augustus beschikbaar. Het college van Gedeputeerde Staten zal daar een besluit moeten nemen om de informatie ‘al dan niet in een ander bestandsformaat’ dan PDF beschikbaar te stellen. Op de vraag of informatie over subsidies in een open formaat gepubliceerd kunnen worden, antwoorden provincies verschillend.

Bij de provincie Zeeland wordt geen lijst met verleende subsidies gepubliceerd. Desgevraagd meldt deze provincie aan Open State dat de provincie geen elektronische registratie bijhoudt van subsidies. Van de provincie Drenthe hebben we geen reactie gekregen op twee verzoeken.

PDF is geen open data

Hoewel subsidieoverzichten van ministeries door het Ministerie van Financiën in een open formaat zijn gepubliceerd, bleek dat voor provinciale subsidies niet het geval. Van de aanwezige subsidieregisters hebben alleen de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant naast een PDF-bestand, het subsidieregister ook gepubliceerd als bronbestand. De provincie Noord-Holland meldde desgevraagd dat de provincie op dit moment bezig is de betreffende brongegevens in .csv formaat op haar website te plaatsen.

Bij de provincie Gelderland heeft het bestuur bepaald dat de informatie over subsidies alleen als PDF wordt verstrekt. Open State Foundation wees deze provincie op het ontbreken van de gegevens voor de maanden (mei en juni 2013). Na telefonisch contact werd dit alsnog hersteld. De provincie Friesland meldde: ‘Onze webrichtlijnen staan ons niet toe om bestanden in csv of xls te publiceren. PDF is voor ons de open standaard’. Het was echter geen bezwaar om de achterliggende data te verstrekken.

Auteursrecht?

De provincie Overijssel wees aanvankelijk naar haar standpunt dat ‘er wel verwezen mag worden naar onze informatie, in dit geval het subsidieregister, maar [dat] het niet de bedoeling is dat andere organisatie de informatie zelf gaan plaatsen en/of gaan verspreiden’. Bovendien werd verwezen naar de ‘auteursrecht’ pagina. Echter artikel 15b van de Auteurswet, artikel 8 van de Databankwet en artikel 9a van de Wet op naburige rechten bepalen dat op door de overheid geproduceerde werken in beginsel geen auteursrecht, databankrecht of naburig recht berust.

Geen bewerking, geen hergebruik

Utrecht meldde dat een overzicht van subsidies standaard als bijlage is opgenomen in de jaarrekening en dat zij de informatie in PDF formaat publiceren ‘omdat we willen voorkomen dat het overzicht door derden kan worden bewerkt of aangepast’. Limburg meldde: ‘Wij stellen geen bewerkbare formats ter beschikking van gegevens die wij op www.limburg.nl publiceren’.

6.777 subsidies, 2,5 miljard euro

Met 1.377 subsidies is Overijssel de provincie die in 2013 de meeste subsidies heeft verstrekt, gevolgd door de provincie Gelderland met 1.069 subsidies. Limburg (890), Friesland (877), Noord-Holland (800), Zuid-Holland (659) en Noord-Brabant (648) hebben minder subsidies verstrekt in 2013. De provincie Noord-Holland meldt op haar website dat bijdragen aan verenigingen waar de provincie lid van is, zoals het IPO, geen subsidies zijn. De meeste provincies melden dat de bedragen kunnen afwijken van de bedragen die ontvangers daadwerkelijk hebben ontvangen. Omdat er vooraf subsidie wordt verleend voor concrete projecten en activiteiten, kan het zijn dat indien na afloop blijkt dat projecten of activiteiten minder kosten, het verleende subsidiebedrag lager is vastgesteld.

Groningen en Utrecht

Van de provincies Groningen (331) en Utrecht (149) hebben we minder subsidies kunnen traceren. In het subsidieregister van Groningen ontbreken alle structurele subsidies, Brede Doeluitkering verkeer en vervoer, Inrichting Landelijk Gebied, Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en reserve Provinciale Medefinanciering. In de subsidielijst van de provincie Utrecht zijn alleen subsidies vanaf 25.000 euro opgenomen, waarvan de beschikking in 2013 is verstuurd.