Een PDF-versie van de Algemene Voorwaarden vind je hier.

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Open State Foundation (hierna: OSF) sluit. OSF streeft naar transparante en eenvoudige voorwaarden, zodat iedereen ze kan begrijpen. De voorwaarden zijn bij het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld, eventueel als aanklikbare hyperlink. Als er voorwaarden onduidelijk zijn, dan hoort OSF dat graag. Individuele afspraken die in de overeenkomst staan, zijn ook van toepassing en zijn leidend indien ze tegenstrijdig zijn met de Algemene Voorwaarden.
b. OSF onderstreept de volgende visie en werkwijze
i. Maatschappelijke organisatie: Open State Foundation is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft een maatschappelijk doel. Wij maken daarom ook geen winst en onze projecten dienen bij te dragen aan onze missie om digitale transparantie van de publieke sector te bevorderen;
ii. Belangenorganisatie: Open State Foundation is een belangenorganisatie en streeft, uiteraard binnen de grenzen van de wet, naar maximale digitale transparantie van de publieke sector. Wij zullen uiteraard bij de projectuitvoering dit belang ook altijd proberen te behartigen in goed overleg met de opdrachtgever;
iii. Aanjager van transparantie: We streven ernaar om met onze projecten het goede voorbeeld te geven, een organisatie op weg te helpen of om te laten zien dat en hoe digitale transparantie in de praktijk werkt. Wij geven er daarom de voorkeur aan om langlopende projecten op termijn, in goed overleg met opdrachtgever, over te dragen naar een duurzame beheerpartij of kennis hieromtrent over te dragen aan de opdrachtgever;
iv. Iteratieve werkwijze: Wij werken met een klein, maar gepassioneerd team van projectleiders en developers. Wij geven de voorkeur aan een informele samenwerking met opdrachtgevers, een flexibele projectaanpak en wederzijdse ruimte voor constructieve feedback;
v. Open data: Onze producten maken zoveel mogelijk gebruik van publiek gefinancierde data of produceren nieuwe open data. Uiteraard streven wij ernaar om passend bij onze missie zoveel mogelijk publieke data beschikbaar te kunnen stellen als open data, conform de definitie van de Rijksoverheid;
vi. Open source: In diezelfde geest maken wij voor onze producten bij voorkeur zoveel mogelijk gebruik van open source componenten en zijn al onze producten ook open source beschikbaar;
vii. Herbruikbaar: Wij streven ernaar alle deel- en eindproducten die wij tijdens de projectuitvoering produceren zelf onder een herbruikbare licentie vrij te geven. Uiteraard wordt het intellectueel eigendom van in opdracht gemaakte producten overgedragen aan de opdrachtgever, waarbij Open State Foundation er altijd de voorkeur aan geeft dat opdrachtgever deze producten ook beschikbaar stelt onder een herbruikbare licentie.

2. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ook toekomstige, tussen OSF en de Opdrachtgever, voor zover hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken
b. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst met OSF
c. Indien overeen gekomen wordt dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, blijft de rest van het bepaalde in de algemene voorwaarden van OSF van kracht. OSF en Opdrachtgever overleggen dan over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig verklaarde bepaling, waarbij het oorspronkelijke doel van de nietig verklaarde bepaling zoveel mogelijk in acht genomen wordt
d. Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerder bepalingen, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen
e. Indien er tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden
f. Indien OSF niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen ervan niet van toepassing zijn, of dat OSF hierdoor op enig moment het recht verliest om strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offerte

a. De offertes gedaan door OSF zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen
b. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijzen zijn inclusief reis-, verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven
c. Indien aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is OSF daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet automatisch tot stand, tenzij OSF de afwijking schriftelijk geaccepteerd heeft
d. Een samengesteld prijsopgave verplicht OSF niet tot het accepteren van een gedeeltelijke aanvaarding van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten
e. OSF kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat
f. OSF kan de prijs verhogen indien er een verhoging plaatsvindt van de kosten die gemaakt worden, waarop OSF geen invloed heeft. Indien dit het geval is, wordt er tussen OSF en Opdrachtgever een passende oplossing bedacht, waarbij rekening wordt gehouden met hetgeen reeds door OSF is uitgevoerd dan wel gekocht of besteld ter uitvoering van de opdracht.

4. Opdracht

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, zijn alle verbintenissen van OSF voortvloeiend uit een opdracht inspanningsverbintenissen. OSF zal al het nodige doen om het gewenste resultaat te bereiken, zonder dat het bereiken van het resultaat gegarandeerd wordt
b. OSF is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar opdrachten
c. Indien op verzoek van de opdrachtgever derden door OSF worden ingeschakeld, is OSF bevoegd de Opdrachtgever te vertegenwoordigen en de Opdrachtgever te houden aan afspraken gemaakt met betreffende derden
d. De Opdrachtgever doet datgene wat nodig is om het uitvoeren van de opdracht aan OSF mogelijk te maken, zoals het tijdig beschikbaar stellen van volledige en duidelijke gegevens
e. Indien door OSF of door OSF ingeschakelde derden voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Betalingen

a. OSF houdt de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen aan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
b. Betaling geschiedt zonder korting of compensatie
c. OSF is altijd gerechtigd om de Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren of zekerheid voor nakoming van de Opdrachtgever te verlangen
d. Indien de Opdrachtgever in gebreke is, is de Opdrachtgever het factuurbedrag plus de wettelijke rente van 2% per jaar verschuldigd. Er dient er binnen 30 dagen naar een voor OSF acceptabele oplossing gezocht te worden door de Opdrachtgever. Blijft het bedrag open staan, dan is de Opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd
e. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan OSF verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schort de verplichting tot betalen niet op.

6. Contractduur en termijnen

a. De opdracht tussen OSF en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen
b. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een bepaalde termijn overeengekomen, dan is deze niet bindend. Bij overschrijding van een termijn dient OSF met de Opdrachtgever in contact te treden om binnen redelijke termijn alsnog de (deel)opdracht tot uitvoer te brengen
c. OSF zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren
d. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan OSF de uitvoering van volgende fasen uitstellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van een eerdere fase heeft goedgekeurd. Eventuele gemaakte extra kosten kunnen tegen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

7. Auteursrecht zonder beperkingen voor hergebruik

a. Op werk van OSF is het Auteursrecht van toepassing, maar conform de missie van OSF worden werken of (deel)producten altijd onder een herbruikbare licentie beschikbaar gesteld, tenzij anders overeengekomen, zodat iedereen zonder beperking de materialen kan gebruiken
b. OSF werkt voor zover mogelijk onder Creative Commons licenties:
i. CC-BY is de standaard licentie, tenzij anders overeengekomen
ii. CC-0 is de standaard licentie voor metadata
c. OSF geeft de voorkeur aan open source publiceren van haar software
d. OSF behoudt het recht om de open data die we hebben ingewonnen bij het uitvoeren van een opdracht te hergebruiken en ook te verspreiden voor hergebruik door derden
e. OSF behoudt het recht om de kennis opgedaan bij het uitvoeren van de opdracht in te zetten voor andere opdrachten, zolang dit geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever betreft
f. Opdrachtgever garandeert dat een aan OSF verstrekte opdracht en/of materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van een opdracht geen inbreuk maakt op het (auteurs)recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart OSF terzake van enige actie van een derde
g. Bij het voltooien van een (deel)opdracht door OSF en het ontvangen van de daarbij horende compensatie van de Opdrachtgever, wordt de licentie overgedragen, waarbij OSF het recht behoudt om deze (deel)producten zelf onder een herbruikbare licentie of als open source product zoals in 7b en 1b-vi beschreven beschikbaar te stellen voor hergebruik door anderen, tenzij anders overeengekomen.

8. Opzegging en ontbinding

a. Bij opzegging van een reeds gegeven opdracht of een deel hiervan, zal OSF voor het deel dat reeds is uitgevoerd en/of de gereserveerde arbeidstijd aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht
b. OSF mag de opdracht ontbinden indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en in het contract niet nakomt
c. Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, mag OSF een schadevergoeding verwachten van directe en indirecte kosten.

9. Aansprakelijkheid

a. OSF sluit iedere aansprakelijkheid die verband houdt met de opdracht uit. Uitgezonderd is schade veroorzaakt door grove schuld en/of opzet van medewerkers van OSF. Ook in geval van directe schade is OSF niet aansprakelijk
b. Indien OSF aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de (deel)opdracht, waarop de aansprakelijkheid van toepassing is
c. OSF is ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag dat onder de door OSF afgesloten bedrijfsverzekering vergoed wordt
d. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door hem of zijn medewerkers of door hem inschakelde derden veroorzaakte schade. Voor eventuele schade heeft de Opdrachtgever een adequate verzekering afgesloten
e. De Opdrachtgever doet geen beroep op OSF voor aanspraak op schade veroorzaakt door derden verband houdende met de opdracht.

10. Overmacht

a. OSF kan niet worden gehouden aan verplichtingen die niet nagekomen kunnen worden door omstandigheden, anders dan schuld. Indien OSF een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet na kan komen buiten haar schuld voor tenminste 3 maanden, zijn zowel OSF als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
b. Indien OSF in staat is een deel van haar opdracht uit te voeren, mag zij deze uitvoeren en factureren, zoals een afzonderlijke opdracht.

11. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.
b. De rechter in de vestigingsplaats van OSF is de aangewezen rechter om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft. OSF heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
c. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
d. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten

12. Slotbepalingen

a. OSF behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen, uitgangspunt hierbij is dat die wijziging de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Indien een opdracht doorloopt zijn de meest recente algemene voorwaarden zijn van toepassing. Bezwaar kan worden ingediend via contact@openstate.eu.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 24-8-2018.