NIEUWS

Open data voor infrastructuur en milieu


Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hoewel het ministerie van Infrastructuur en Milieu al een aantal jaren voortgang maakt met open data en geodata onderdeel is van primaire werkprocessen, kan het ministerie op het gebied van vindbaarheid, toegankelijkheid en herbruikbaarheid van open data nog belangrijke verbeterpunten doorvoeren. In 2015 en 2016 (download .xlsx hier) heeft het ministerie meegedaan aan de rijksbrede data inventarisatie. Het ministerie heeft tijdens de data-inventarisatie 185 datasets binnen de eigen organisatie en bij verbonden organisaties als Rijkswaterstaat geïdentificeerd.

Meer data beschikbaar

Overheden stellen steeds meer data beschikbaar als open data. Het is nu echter tijd om vruchten te plukken van de toenemende beschikbaarheid van data. We kunnen alleen de economische en maatschappelijke vruchten plukken van open data als deze beschikbaar, vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar zijn. Om Nederland van een fase van formele naar effectieve transparantie te brengen, zijn hogere ambities en meer daadkracht nodig.

Verifieerbare overheid

Om beter geïnformeerde keuzes te kunnen maken, dient het ministerie prestatie en resultaten data, denk bijvoorbeeld aan het verbreden van een snelweg, het aanpakken van luchtkwaliteit en het uitvoeren van infrastructurele projecten, tijdig beschikbaar te stellen. Data wordt gebruikt als de basis voor beleid en data vloeit voort uit de uitvoering en evaluatie van beleid.

Nationale Leefomgevingsdata

Informatie over de leefomgeving is voor overheden van lokaal tot nationaal en de samenleving van vitaal belang. Luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, meetgegevens over het wegverkeer en informatie over flora en fauna. Goede beschikbare open data is ook van belang voor de uitvoering van de Omgevingswet. Gegevens over de leefomgeving zullen vrij toegankelijk moeten worden gemaakt voor burgers, bedrijven en (mede)overheden.

lichtkaart

Hacking for Sustainability

Open State Foundation werkt met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen in de app competitie Hacking for Sustainability. De primaire bronnen voor Hacking for Sustainability zijn de ruwe data van Atlas Leefomgeving, data van Atlas Natuurlijk Kapitaal en data van de Provincie Zuid-Holland. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over de luchtkwaliteit, de ligging van parken, fietspaden, vaarwegen, energieproductie. Hiernaast ontsluiten ministeries, provincies, gemeentes, kennisinstituten, private initiatieven, e.a. grote hoeveelheid open (geo) data.

Waar is de data?

Decentrale overheden als provincies, waterschappen en gemeenten beheren ook veel van deze informatie. Door de grote hoeveelheid portals en initiatieven is het vinden van waardevolle datasets een onnodig tijdrovende en kostbare bezigheid. Het versnipperde aanbod werpt barrières op voor burgers, bedrijven en overheden en zorgt voor onnodige kosten. Luchtkwaliteit is niet te vangen binnen de grenzen van gemeenten en provincies.

Enkelvoudige decentrale datalijst

In het Verenigd Koninkrijk wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde ‘single data list’ om informatie van lokale overheden op een gestandaardiseerde wijze met de nationale overheid te delen en centraal te ontsluiten. Voor Nederland zou een enkelvoudige decentrale datalijst met data die een bovenlokaal belang heeft op het terrein van de leefomgeving een goede manier zijn om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van data te verbeteren. Daarnaast is het van belang dat structureel middelen beschikbaar zijn om deze nationale infrastructuur voor leefomgevingsdata te verzamelen en beschikbaar te stellen.